Postanowienia ogólne

Par. 1

 1. Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, zwani dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 5 grudnia 2012r. przez asesora notarialnego Magdalenę Dzierba, zastępcę notariusz Katarzyny Łęczyckiej w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (repertorium nr 9092/2012) ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) ustala niniejszy Statut.
 2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Par. 2

 1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Rejs Odkrywców”.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Par. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Par. 4

 1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby spółki.
 2. Fundacja może ustanowić oznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

Par. 5

 1. Celami Fundacji są:
  1. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz propagowania zagadnień morskich i rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  2. popieranie innych inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu, wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży;
  3. kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej jako jednej z podstaw bytu narodowego;
  4. podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej;
  6. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego, zawodowego, materialnego osób i instytucji zajmujących się edukacją;
  7. wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;
  8. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;
  9. budowanie i odtwarzanie więzi rodzinnych;
  10. niesienie pomocy w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz: promocji modelu życia wolnego od uzależnień, poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  11. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży) pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie:
  1. rejsów pełnomorskich,  śródlądowych oraz innych imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  2. programów, projektów i działań wychowawczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych, kulturalnych i sportowych dla młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub patologicznych, młodzieży niepełnosprawnej oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne;
  3. ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych, oświatowych, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych i sportowych;
  4. działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
  5. działalności pomagającej rodzicom w  budowie i odbudowie kontaktów i więzi rodzinnych z dziećmi i młodzieżą;
  6. kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, badań, seminariów, warsztatów, wystaw, targów, pokazów filmowych oraz wymiany międzynarodowej;
  7. stypendiów;
  8. działań inwestycyjnych;
  9. zakupu sprzętu i wyposażenia;
  10. działalności redakcyjnej i wydawniczej;
  11. biur turystycznych i innych podmiotów organizujących wyjazdy szkolne i turystyczne;
  12. ruchu społecznego wokół idei Fundacji;
  13. pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej, społecznej oraz dla rodzin patologicznych;
  14. działań związanych z wolontariatem na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorych lub niepełnosprawnych;
  15. działalności charytatywnej dla najuboższych oraz pomoc i wspieranie takiej działalności prowadzonej przez innych;
  16. form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczania przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Działalność statutowa określona w § 5 ust. 2 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może mieć charakter odpłatny jak i nieodpłatny.
 3. Zmiana celów Fundacji wskazanych w niniejszym Statucie wymaga zgody Fundatora.

Majątek i dochody Fundacji

Par. 6

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 4. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
 5. dotacji, datków i subwencji;
 6. dochodów uzyskanych ze zbiórek i imprez publicznych oraz z akcji promocyjnych;
 7. zysku z lokat;
 8. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 9. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 10. środków otrzymanych od podatników w myśl art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 11. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 12. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 13. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
 15. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Organy Fundacji

Par. 7

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji.

Par. 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków w tym Prezesa Zarządu.
 2. Fundator wybiera członków pierwszego Zarządu, wskazując Przewodniczącego Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 4. Zarząd lub jej poszczególni członkowie powoływani są i odwoływani przez Radę Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 6. złożenia pisemnej rezygnacji;
 7. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. śmierci członka Zarządu;
 9. odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
 10. Funkcje członków Zarządu nie są wynagradzane.
 11. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 12. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 13. W przypadku Zarządu dwuosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż dwóch członków do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 14. Składanie oświadczeń woli, których przedmiotem jest rozporządzanie mieniem o wartości przekraczającej kwotę 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł) wymaga zgody Prezesa Zarządu.
 15. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 16. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 17. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 18. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 19. realizacja programów działania Fundacji;
 20. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
 21. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie bądź likwidacji Fundacji;
 22. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
 23. przyjmowanie subwencji, datków, dotacji darowizn, spadków, zapisów.
 24. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 25. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą działań należących do zadań Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 9.
 26. Tryb działania Zarządu określa niniejszy Statut oraz „Regulamin Zarządu Fundacji”.
 27. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, z tym że o posiedzeniu powiadomiony być powinien każdy członek Zarządu.
 28. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 29. Zarząd może powołać jako ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.
 30. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Par. 9

 1. Rada Fundacji jest niezawisłym, kolegialnym, odrębnym od Zarządu, niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru organem Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego Rady..
 3. Fundator wybiera członków pierwszej Rady Fundacji, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący.
 5. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 6. Rada Fundacji każdorazowo powoływana jest i odwoływana przez Fundatora.
 7. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
 10. złożenia pisemnej rezygnacji;
 11. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 12. śmierci członka Rady Fundacji;
 13. odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 14. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 15. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 16. Tryb działania fundacji określa niniejszy Statut oraz „Regulamin Rady Fundacji”.
 17. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 18. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 19. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, z tym że o posiedzeniu powiadomiony powinien zostać każdy członek Rady Fundacji.
 20. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 21. zatwierdzanie programów działania Fundacji;
 22. udzielanie Zarządowi absolutorium za rok obrotowy i przyjmowanie sprawozdań finansowych Zarządu;
 23. prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej Fundacji;
 24. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 25. uchwalanie zmian statutu Fundacji;
 26. uchwalanie likwidacji Fundacji;
 27. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jej członków;
 28. uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;
 29. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji.

Inne postanowienia

Par. 10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą , członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego przepisu są nieważne.

Par. 11

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji oraz wyznaczenia likwidatora podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Postanowienia końcowe

Par. 12

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.